Uwaga! Spis powszechny nie jest obowiązkowy! Przeczytaj.

Do spisu powszechnego Polskie Państwo przygotowywało nas od dłuższego czasu . Wszędzie słyszymy , że jest to obowiązek każdego obywatela. Jak podają różne media należy wejść na stronę i spisać się samemu podając wszystkie swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL . Można poczekać jak zadzwoni do nas rachmistrz i co wtedy ? Jest tylko jedno słowo, za które możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności . ” Odmawiam”. A.jak wygląda to tak naprawdę prawnie ?

” Szanowni Państwo, w związku z powtarzającymi się pytaniami o kary za nie wzięcie udziału w spisie powszechnym, r. pr. Michał Cierżnicki przypomina, że:

✅ Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 września 2021 r.

✅ Oznacza to, że obowiązek ten OMINIE osoby, które z różnych powodów nie zdążyły się spisać w tym terminie.

✅ Ustawa o spisie powszechnym NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH KAR odnoszących się do udziału w spisie powszechnym.

✅ Przepisy karne odnoszące się do wykonania obowiązku statystycznego możemy znaleźć jedynie w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. W myśl tej ustawy ukarany może zostać tylko ten, kto przekazuje dane statystyczne NIEZGODNE ze stanem faktycznym lub ODMAWIA wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym.

A zatem pociągnięty do odpowiedzialności karnej może zostać tylko ten, kto:

🔴 UDZIELIŁ NIEPRAWDZIWEJ INFORMACJI spisując s
🔴 ODMÓWIŁ wykonania obowiązku spisowego

🔴 ODMÓWIŁ udzielenia informacji w spisie powszechnym

✅ NIE WZIĘCIE udziału w spisie powszechnym nie jest równoznaczne z odmową wzięcia w nim udziału – jeśli ktoś zachował się biernie i po prostu nie wziął udziału w spisie powszechnym, nie będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej

✅ Z zasady nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy) oraz gwarancyjnej funkcji prawa karnego, wynika m.in. nakaz ścisłej interpretacji przepisów karnych (tzw. zasada literalnej wykładni). Z zasady tej wyprowadza się regułę stosowania wykładni zawężającej przepisu karnego oraz zakaz jego rozszerzającej wykładni.

✅ Dlatego też wydaje się, że kar wynikających z ustawy o statystyce publicznej nie można zastosować do obowiązku wynikającego z ustawy o spisie powszechnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ustawa o statystyce publicznej zawiera inne pojęcia niż ustawa o spisie powszechnym oraz odnosi się do innych stanów faktycznych. (Niemniej z uwagi na brak komentarzy prawniczych w tej materii nie sposób przesądzić, że pogląd ten zostanie podzielony przez sądy rozpoznające sprawy o ukaranie za odmowę udziału w spisie powszechnym).

✅ Podsumowując – każdy, kto nie wziął udziału w spisie powszechnym, a otrzymał wyrok nakazowy nakładający na niego karę zgodnie z wnioskiem GUS, powinien złożyć odwołanie i bronić się przed sądem ww. argumentami
.” Źródło informacji – Facebook/StowarzyszeniePrawnikówGłosWolności

Zdjęcie pixabay.com