Ostatnia Sesja. O czym będą rozmawiać?

„W najbliższy czwartek 25 kwietnia bełchatowscy radni spotkają się na ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej. Na liście tematów, którymi się zajmą, są m.in. kwestie związane z regulaminem utrzymania czystości i porządku, nadaniem nazw trzem ulicom czy miejskimi finansami. Obrady, które rozpoczną się o godz. 10:00, tradycyjnie będzie można śledzić na portalu eSesja.

30 kwietnia zakończy się VIII kadencja Rady Miejskiej w Bełchatowie. Jej ostatnie posiedzenie zaplanowano na czwartek 25 kwietnia. Pierwszym merytorycznym punktem LXVIII sesji będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków rekompensaty na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji. Chodzi o wyrównanie kosztów, jakie spółka poniosła w ubiegłym roku w związku z realizacją bezpłatnych dla mieszkańców usług przewozowych.

W trakcie sesji radni zajmą się ponadto punktem dotyczącym oceny zasobów pomocy społecznej, która przygotowana została w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej. W dokumencie znalazły się dane na temat sytuacji demograficznej i społecznej Bełchatowa, informacje na temat liczby osób korzystających ze wsparcia m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto w opracowaniu można znaleźć informacje dotyczące miejskich programów pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób potrzebujących.

Radni będą rozmawiać o oświacie

Miejscy radni zapoznają się również z raportem o stanie bełchatowskiej oświaty. W dokumencie znalazły się informacje na temat zadań, jakie w zakresie edukacji miasto realizowało w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Z danych, analiz i statystyk wynika, że bełchatowianie mają do dyspozycji dogodnie rozmieszczone szkoły i przedszkola, które zapewniają odpowiednią liczbę miejsc dla dzieci i młodzieży. Dodatkowym atutem miejskich placówek są małoliczebne oddziały, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dobrze wyposażone sale, biblioteki szkolne, świetlice i boiska. W raporcie znaleźć można także informacje o poniesionych przez miasto nakładach na doposażenie placówek czy remonty.

W porządku kwietniowej sesji znalazł się także punkt dotyczący przyjęcia miejskiego Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na najbliższe dwa lata. Radni pochylą się ponadto nad regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście. Rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu odbioru odpadów komunalnych. Kolejnym z dokumentów, którym zajmą się radni będzie ten dotyczący zniesienia opłaty targowej.

Pod obrady poddany zostanie także projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu os. Binków. Chodzi konkretnie o teren między ulicami Budryka, Turkusową a Mioceńską. W obowiązującym obecnie planie miejscowym jest on przeznaczony na usługi komercyjne i publiczne. Po wprowadzeniu zmian będzie to natomiast teren zieleni osiedlowej, z możliwością umieszczenia tam m.in. placu zabaw czy ławek. Poza tym radni zajmą się kwestią nadania nazw trzem bełchatowskim ulicom. Dwie z nich znajdują się w pobliżu ulicy Cegielnianej, trzecia zaś między Daleką a Goetla.

Porządek obrad, w którym znalazły się również punkty dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz miejskim budżecie znaleźć można na portalu eSesja. Tam też będzie można śledzić na żywo obrady, które rozpoczną się o godz. 10:00 w czwartek 25 kwietnia.”

zrodlo belchatow.pl